បញ្ជីគម្រោងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង​ "ក.វ.ស ៣ឆ្នាំរំកិល២០២២-២០២៤"

បញ្ជីគម្រោងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង​ "ក.វ.ស ៣ឆ្នាំរំកិល២០២២-២០២៤" (PDF Document)

Download