វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) លេខទី ១ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619154.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619430.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166618281.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619310.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619418.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619136.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619505.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166618998.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619190.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619168.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619697.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619593.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166618967.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619532.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619631.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619319.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1643166619178.jpg