វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) លេខទី២ ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193594.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193612.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193633.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193651.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193662.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193673.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193707.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193724.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193735.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193749.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193757.jpg
https://s2.moc.gov.kh//mocspace/news/images/mocspace_1646193769.jpg