វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) លេខទី៤ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) លេខទី៤ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832343.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832154.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832308.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832324.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457831891.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832192.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832417.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457831951.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832179.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832201.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832027.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832206.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832689.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832712.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832576.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832515.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832128.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832012.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832337.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1651457832007.jpg