វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) លេខទី៤ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) លេខទី៤ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571508892.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571508901.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509816.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509743.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509720.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509410.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509696.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509664.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509524.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509911.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509243.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509642.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509864.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509687.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509905.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571510120.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1654571509714.jpg