សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: សេចក្តីជូនដំណឹង

image

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660017661616.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660017661403.jpg