វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) វ៉ុលទី២ លេខទី១ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702359.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702987.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702843.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702932.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018701895.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702874.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018703069.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702561.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702409.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702920.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702122.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018703116.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702492.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702854.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018703045.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702681.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018703199.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018701916.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702652.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702939.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702756.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018703226.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1660018702895.jpg