វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) វ៉ុលទី២ លេខទី២ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996796070.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797473.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797131.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797182.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996796871.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797150.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797651.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797369.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996796927.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797388.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797117.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797081.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797064.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996796917.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797231.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797136.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797403.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797357.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797412.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996797196.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1661996796963.jpg