សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

image

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1663055901595.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1663055901634.jpg