វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) វ៉ុលទី២ លេខទី៣ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765199961.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200451.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200616.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200793.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765199998.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200786.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200972.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200544.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765199860.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200957.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200830.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765201003.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200909.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200153.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200630.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765201036.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200838.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765199854.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1664765200591.jpg