សូមអបអរសាទរ! កម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់ «អង្ករល្អផ្តាច់គេលើពិភពលោក» ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ | Congratulations! Cambodia wins the World's Best Rice 2022

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

ពិតជាកិត្តិយសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា និងមោទកភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ដែលអង្ករកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់ «អង្ករល្អផ្តាច់គេលើពិភពលោក» សាជាថ្មី (លើកទី៥) នៅក្នុងវេទិកាសន្និសីទអង្ករពិភពលោក ដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តភូកេត ប្រទេសថៃ នាថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ បន្ទាប់ពីបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះ កាលពីឆ្នាំ២០១២ ឆ្នាំ២០១៣ ឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ២០១៨។

Such a great honor for Cambodia and the people that Cambodian Premium Fragrant Rice, once again, was crowned the ‘World’s Best Rice’ Award for the fifth times at the World Rice Conference (WRC) organized on 17 November 2022 in Phuket, Thailand. Since participating in that annual contest, Cambodia’s rice has been voted five times with best awards – in 2012, 2013, 2014, 2018, and 2022.

#WorldBestRice #Cambodia #TheChamp #PremiumFragrantRice

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1668738887246.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1668738887035.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1668738886915.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1668738886634.jpg