សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី៖ ការចូលជាធរមាន នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (អាសិប-RCEP) នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ - ប្រភេទព័ត៌មាន: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

image

https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1640658838765.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1640658839054.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1640658839063.jpg
https://s1.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1640658839056.jpg