ប្រវត្តិក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ល.រថ្ងៃខែឆ្នាំចូលកាន់ដំណែងនាមឈ្មោះមុខដំណែង
០៨ មករា ១៩៧៩សមមិត្ត ម៉ុក សុគន្ធរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ជីវិភាព
១៥ ឧសភា ១៩៧៩សមមិត្ត រស់ សម័យរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ជីវិភាព
ធ្នូ ១៩៧៩សមមិត្ត តាំង សារឹមរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
០៥ មិនា ១៩៨៥សមមិត្ត ចាន់ ភិនរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
២៤ ឧសភា ១៩៨៦សមមិត្តនារី ហូ ណូនរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
២០ សីហា ១៩៨៨សមមិត្ត តាំង សារឹមរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
០១ ឧសភា ១៩៨៩ឯកឧត្តម តាំង សារឹមរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
០៩ តុលា ១៩៩០ឯកឧត្តម ញឹម វណ្ណដារដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
០២ កក្កដា ១៩៩៣ឯកឧត្តម វ៉ារ ហួតរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១០២១ កញ្ញា ១៩៩៣ឯកឧត្តម វ៉ារ ហួតរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១១២៤ តុលា ១៩៩៤ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១២៣០ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១៣១៥ កក្កដា ២០០៤ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្រ្ដី និងជារដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១៤២៥ កក្កដា ២០០៨ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្រ្ដី និងជារដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១៥២៤ កញ្ញា ២០១៣ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្រ្ដី និងជារដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១៦០២ មេសា ២០១៦ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១៧០៩ កញ្ញា ២០១៨ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១៨បច្ចុប្បន្ន ២០២៣លោកជំទាវ ចម និម្មលរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម