ឯកឧត្តម ឡុង កែមវិចិត្រ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា​បច្ចេកទេស ជាមួយតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) អំពីកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុខ្សែច្រវាក់ពាណិជ្ជកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

  (ភ្នំពេញ)៖ នារសៀលថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម ឡុង កែមវិចិត្រ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបច្ចេកទេស ជាមួយតំណាង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) អំពីកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុខ្សែច្រវាក់ពាណិជ្ជកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ (Trade and Supply Chain Finance Program)។

ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ ក៏មានការជជែកអំពីការរៀបចំក្របខណ្ឌច្បាប់ ដើម្បីរៀបចំការកត់ត្រាអេឡិចត្រូនិក ដែលអាចផ្ទេរបាន (Electronic Transferable Records) ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ផងដែរ។

---

His Excellency LONG Kemvichet, General Director of International Trade, chaired a technical discussion with the Asian Development Bank (ADB) on Trade and Supply Chain Finance Program (TSCFP)

(Phnom Penh): On the afternoon of Wednesday, 7 February 2024, at the Ministry of Commerce, His Excellency LONG Kemvichet, General Director of International Trade, chaired a technical discussion with the Asian Development Bank (ADB) on Trade and Supply Chain Finance Program (TSCFP).

The development of a legal framework for Electronic Transferable Records was also included in this discussion with the facilitation of the Asian Development Bank.

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707549275643.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707549275913.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707549275950.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707549275330.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707549276077.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707549275716.jpg