លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ដែលមានវត្តមានចូលរួមរបស់តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសរុបប្រមាណ ៤០រូប រួមមាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច រវាងកម្ពុជា-កាហ្សាក់ស្ថាន ដែលភាគីកាហ្សាក់ស្ថានបានកែសម្រួល

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី២៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

  (ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ដែលមានវត្តមានចូលរួមរបស់តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសរុបប្រមាណ ៤០រូប រួមមាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច រវាងកម្ពុជា-កាហ្សាក់ស្ថាន ដែលភាគីកាហ្សាក់ស្ថានបានកែសម្រួល។  

(Phnom Penh): On Friday, 29 March 2024, at the Ministry of Commerce, Her Excellency TEKRETH Kamrang, Secretary of State of Commerce, led an inter-ministerial meeting with the participation of about 40 representatives from relevant ministries including Ministry of Economic and Finance, Ministry of Post and Telecommunications, Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries, Ministry of Health, Ministry of Mines and Energy, Ministry of Environment, and Council for the Development of Cambodia in order to review the draft Memorandum of Understanding on Trade and Economic Cooperation between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Republic of Kazakhstan, which was previously reviewed by Kazakhstan side.

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860044.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728859689.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860117.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860161.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860197.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860072.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860065.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860188.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860039.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860034.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1711728860105.jpg