ឯកឧត្តម ឡុង កែមវិចិត្រ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានស្តីពីការស្នើសុំជាសមាជិកភាពអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើតលើកទី១៧ នៅរដ្ឋធានីរៀងចន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ។

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

  (រដ្ឋធានីរៀងចន្ទន៍, ឡាវ) ៖ នាថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅរដ្ឋធានីរៀងចន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ ឯកឧត្តម ឡុង កែមវិចិត្រ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក្នុងនាមជាឧត្តមមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតំណាងកម្ពុជា (SEOM Lead for Cambodia) បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានស្តីពីការស្នើសុំជាសមាជិកភាពអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើតលើកទី១៧ ។  

កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់ប្រទេសឡាវឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងគោលបំណងតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារ ក៏ដូចជាពិភាក្សាលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួន រួមមាន៖ (១) វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ចូលជាសមាជិកភាពអាស៊ានពេញលេញរបស់ទីម័រខាងកើត (២) ការចូលរួមរបស់ទីម័រខាងកើតក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងសកម្មភាពនានាក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន និង (៣) ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ទីម័រខាងកើត។

---

(Vientiane, Lao PDR): On June 7, 2024 at Vientiane, Lao PDR, His Excellency LONG Kemvichet, Director General of International Trade and serving as the Senior Economic Official (SEOM) Lead for Cambodia, attended the 17th ASEAN Coordinating Council Working Group on Timor-Leste’s Application for ASEAN Membership.

This meeting was hosted under the 2024 ASEAN Chairmanship of Lao PDR, aimed to review progress and discuss key agenda items. These included the (1) Progress on the Implementation of the Roadmap for Timor-Leste’s Full Membership in ASEAN, (2) Timor-Leste’s Participation in ASEAN Meetings and Activities, and (3) Capacity Building for Timor-Leste.

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1717922566662.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1717922566530.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1717922566625.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1717922566911.jpg