លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ

---

(Ministry of Commerce): On the morning of 12 September 2023, Her Excellency CHAM Nimul, Minister of Commerce, chaired a meeting with the Consumer Protection Competition and Fraud Repression Directorate-General

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1694503180471.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1694503183611.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1694503195710.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1694503198817.jpg