សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី៖ ការជ្រើសរើសបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្តើម “ពានរង្វាន់អាស៊ាន (ASEAN Prize)” ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: សេចក្តីជូនដំណឹង

image

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមន្ត្រីសម្របសម្រួល កញ្ញា រាជរ៉ា សុផាវីដា មន្ត្រីនាយកដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈតេលេក្រាមលេខ ០៩៨ ៧៦៧ ៥៩៧ ឬអ៊ីម៉ែល [email protected]

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1712042479369.jpg