សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីអំពី៖ ការចុះផ្សាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការ អនុវត្តតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រី ក.ប.ប. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: សេចក្តីជូនដំណឹង

image

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីអំពី៖ ការចុះផ្សាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការ អនុវត្តតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រី ក.ប.ប. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង