សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ - ប្រភេទព័ត៌មាន: សេចក្តីជូនដំណឹង

image

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1684724009585.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1684724009777.jpg